צפת | חצור הגלילית | ראש פינה
טובא – זנגריה | מועצה אזורית גליל עליון

מאגר יועצים

נוהל

צ.ח.ר פארק תעשיות הגליל, מזמינה יועצים ונותני שירות העומדים בתנאים הנדרשים כמפורט במסמכי ההזמנה, להציע מועמדותם להיכלל במאגר היועצים של צ.ח.ר, לשם התקשרויות הפטורות ממכרז, ככל שתידרשנה כאלה, בהתאם לסעיף 3 (8) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח.

1958 ובהתאם להוראות הנוהל כפי שנקבעו בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים 8/16 ו- 5/17. על המעוניינים להיכלל במאגר היועצים להגיש בקשתם כמפורט במסמכי הבקשה בצירוף כל האסמכתאות והאישורים הנדרשים, בקובץ PDF לדוא"ל: Mazkira@tzahar.com


  • הזמנת הצעות מועמדים להיכלל במאגר היועצים
  • רשימת תפקידי הייעוץ
  • הצטרפות למאגר ספקים – טפסים

צ.ח.ר. פארק תעשיות הגליל בע"מ. נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז, חוזרי מנכ"ל משרד הפנים 8/16 ו -5/17. הזמנת הצעות מועמדים להיכלל במאגר היועצים צ.ח.ר פארק תעשיות הגליל בע"מ (להלן לשם הנוחות "צ.ח.ר". ), מזמינה יועצים ונותני שירות העומדים בתנאים הנדרשים כמפורט במסמכי ההזמנה, להציע מועמדותם להיכלל במאגר היועצים של צ.ח.ר, לשם התקשרויות הפטורות ממכרז, ככל שתידרשנה כאלה, בהתאם לסעיף 3 (8) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות) תשי"ח- 1958 בהתאם להוראות הנוהל כפי שנקבעו בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים 8/16 ו – 5/17.

1 . תחומי הייעוץ/ השירות נשוא הזמנה זו: רשימת תחומי הייעוץ ותחומי המשנה נשוא הזמנה זו מפורטים בנספח "א" להזמנה זו.

2 . דרישות ותנאי סף כלליים להצטרפות למאגר: על מציע לעמוד בתנאי הסף הבאים, בנוסך לכל תנאי אחר שיידרש ממנו לצורך הכללה בתחום ייעוץ פרטני כלשהו כמפורט להלן. כל מסמך ו/או תיעוד שהגשתו נדרשת יוגש כמקור, או כשהוא מאושר כ"נאמן למקור" על ידי עו"ד:

א. בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין. יש לצרף אישור השכלה ו/או רישיונות כאמור.

ב. למציע מומחיות מיוחדת בתחומו או שתפקידו הינו מן הסוג המחייב יחסי אמון מיוחדים. יש לצרף קורות חיים.

ג. המציע הוא עוסק מורשה לצורכי מע"מ. יש לצרף אישור עדכני מתאים.

ד. למציע אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976 .יש לצרף את האישורים הנדרשים מאת פקיד שומה, רו"ח או יועץ מס, או העתק מאושר על ידי עו"ד כ"נאמן למקור" מאישורים אלה המעידים כי:

(א) המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז- 1976 להלן- חוק מע"מ(, או לחילופין:

(ב) כי המציע פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.

ה. המציע רשום ברשם הקבלנים בהתאם לרשימת הענפים וענפי משנה המפורטים בנספח "א" ( ככל שקיים רישום לענף הרלוונטי להצעה ). יש לצרף אישור מתאים.

ז. למציע ניסיון מוכח של 2( שתי) שנים לפחות במהלך5 ( חמש) השנים האחרונות בביצוע העבודות נשוא תחום הייעוץ, לרבות לענפי המשנה בתחום הייעוץ המבוקש. יש לצרף תיעוד ניסיון, לרבות המלצות. שנדרשות המלצות של לפחות5 (חמישה) אנשים, גורמים, רשויות, גופים, מוסדות ותאגידים שהמציע סיפק להם ב-5 ( חמש) השנים שקדמו להגשת הבקשה את הייעוץ/ השירות/ העבודות לכל תחום התמחות אליו מגיש המציע את מועמדותו.

ח. המציע לא הורשע בפלילים בעבירה נגד ביטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז- 1977 כנגד גופו של אדם ו/או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש, או בעבירות שיש עמן קלון, או שאם הורשע, חלפו לפחות 10 שנים מיום מתן גזר הדין. במקרה של תאגיד מכל סוג שהוא, יחול האמור במורשי החתימה של המציע ובכל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו.

ט. אם המציע הוא יחיד, יצורף לפניה גם העתק, מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הזהות של המציע.

י. אם המציע הוא תאגיד: יצורף צילום מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של תעודת הרישום של התאגיד, ופלט פרטי התאגיד מרשם התאגידים הרלוונטי, כולל פרטי בעלי המניות/ השותפים וכן יצורף אישור תקף של רו"ח או עו"ד על מורשי החתימה מטעם התאגיד.

יא. תצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

יב . מציע רשאי להגיש מועמדות להיכלל ביותר מתחום ייעוץ/ ענף משנה אחד אולם עליו לעמוד בכל תנאי הסף, הן הכלליים והן הפרטניים לכל תחום ייעוץ/ ענף משנה בו מבקש להיכלל במאגר היועצים.

3 .כללי:

א. הזמנה זו אינה משום מכרז ו/או הזמנה להשתתף במכרז אלא הזמנה לקבל הצעות להיכלל במאגר יועצים בלבד, וצ.ח.ר אינה חייבת לקבל כל הצעה ותהיה רשאית לנהל משא ומתן עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים בהתאם להוראות הדין.

ב. אין בהקמת המאגר משום הסכמה ו/או התחייבות של צ.ח.ר:

(א) לבצע התקשרות בתחומים נשוא הזמנה זו בכלל, או בפטור ממכרז בפרט.

(ב) לבצע פנייה לקבלת הצעות להזמנת השירות/ הייעוץ בכלל, או למי מבין הנכללים במאגר בפרט.

(ג) לבחור ביועץ מסוים זה או אחר.

ג. הרישום למאגר חל על כל מציע המבקש להיכלל בו, לרבות מועמדים אשר התקשרו בעבר עם צ.ח.ר.

ד. צ.ח.ר שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה, לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם, או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.

ה. צ.ח.ר רשאית לפי שיקול דעתה לצרף למאגר יועצים חדשים מעת לעת, לפנות לאיתור יועצים נוספים ו/או לגרוע יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים, והכל בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה של צ.ח.ר.

ו. המציע יישא באופן בלעדי בכל עלות ו/או הוצאה בגין הכנת ההצעה להיכלל במאגר היועצים והגשתה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין פעולות אלו, וזאת בין אם ייכלל במאגר ובין אם יימצא כי אין לכלול אותו במאגר.

ז. מובהר בזאת כי יועץ שייבחר לביצוע עבודה, עובדיו או כל הפועלים מטעמו, יידרשו להתחייב, כתנאי סף לקבלת העבודה, שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין בכל עניין היוצא או עלול ליצור ניגוד עניינים עם ביצוע העבודה לה ייבחר.

ח. בכל מקום בו הכתוב הינו בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה.

ט. בכל שאלת הבהרה הנוגעת להזמנה זו, ניתן לפנות בדוא"ל: Mazkira@tzahar.com

י. התשובה לשאלת ההבהרה תינתן תוך 30 ימים ומעת לעת, לרבות במסגרת מענה מרוכז למספר שאלות, לפי שיקול דעתה של צ.ח.ר.

יא. מועמד המגיש מועמדות להזמנה זו, הסכים לכל תנאיה והם מקובלים על ידו.

יב. יועץ שיבקש להיגרע ממאגר היועצים, יהיה רשאי לעשות כן בהודעה שתימסר למועצה בכתב.

4 .הגשת הצעות המועמדות:

א. את טפסי הצעת המועמדות ניתן להוריד ללא תמורה באתר האינטרנט של צ.ח.ר. בכתובת :

https://www.tzahar.com

ב. יש להגיש הצעות המועמדות מפורטות על גבי נספח "ב" להזמנה זו במסירה באמצעות דוא"ל כקובץ PDF לדוא"ל: Mazkira@tzahar.com

בנושא הדוא"ל יש לציין את שם היועץ, ותחומ/י הייעוץ לגביהם מוגשת הבקשה. כמו כן יש לכנות את הקובץ הסרוק בשם היועץ ובתחומי הייעוץ כאמור.

ג. צ.ח.ר. רשאית להתעלם מבקשות שהוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים.

ד. לעת הזו תהייה פנייה זו ללא הגבלת מועד להגשת הבקשה. צ.ח.ר. תהייה רשאית לקבוע מועד אחרון להגשת הבקשה, או להאריך את המועד האחרון להגשה כאמור, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ה. להצעה יצורפו כל המסמכים המעידים על ניסיונו של המציע וכן כל האישורים והמסמכים הנדרשים לכל סוג התמחות ספציפי שהמציע מבקש להיכלל במאגר שלו.

5 .ההחלטה אם להיכלל במאגר:

א. ההחלטה האם לקבל בקשה להיכלל במאגר נתונה לוועדת היועצים, תוך הסתמכות על חוות דעתם של הגורמים המקצועיים במועצה ו/או בתאגידים העירוניים שלה.

ב. צ.ח.ר. שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל מועמד בדרישה לקבל מידע ו/או הבהרות נוספות ו/או לקיים ראיון טרם תדון באישור הצטרפותו למאגר היועצים.

ג. לצורך קבלת החלטה תהא צ.ח.ר. רשאית לשקול ניסיון קודם עם המציע בביצוע עבודות בכלל, א/או בצ.ח.ר. ו/או במקומות נוספים, בהתאם להמלצות שיסופקו ע"י המציע ו/או בדיקה נוספת שתערוך צ.ח.ר ובכלל זה יישקלו למשל, עמידה בלו"ז, טיב ואיכות העבודה, אמינות המציע, ועוד.

6 . עדכון המאגר ופרטי יועצים במאגר: על המציעים הרשומים לעדכן מיוזמתם באופן מיידי על כל שינוי מהותי.

7 . הליך מסירת עבודות ליועצים שנכללו במאגר:

א. לצורך מסירת עבודה, תפנה צ.ח.ר ככלל ל- 3 יועצים שונים לפחות מכלל היועצים שנכללו במאגר באותו תחום.

ב. הפנייה תעשה לפי בחירתה ושיקול דעתה של צ.ח.ר.

ג. היועצים שאליהם פנתה צ.ח.ר. יגישו הצעות מחיר עבור השירות הנדרש.

ד. ככלל, תימסר העבודה ליועץ שנתן את ההצעה הכספית הטובה ביותר, אלא אם קיימים נימוקים מיוחדים לקבלת הצעה אחרת.

ה. כחלק מתנאי ההתקשרות, היועץ שייבחר יידרש לערוך ביטוחים כנדרש ע"י צ.ח.ר. ולהמציא אישור ביטוח בחתימת מבטחו כתנאי לתחילת הפעילות.

8 . מבלי לגרוע מן האמור, רשאית צ.ח.ר. שלא להתקשר עם יועצים מתוך המאגר, לפי הוראות הנוהל, וזאת בין היתר במצבים הבאים:

א. במאגר היועצים לא נכללים יועצים העוסקים בתחום השירות הנדרש, או היועצים הנכללים במאגר לא עומדים בתנאים ספציפיים לצורך ביצוע ההתקשרות המבוקשת.

ב. קיימות נסיבות מיוחדות להתקשרות עם יועץ שלא מתוך מאגר היועצים, לאחר שוועדת היועצים נימקה את ההצדקה לכך בכתב.

9 . האמור בסעיפים 8-7 לעיל יחול, בהתאמה, על ועדת היועצים של התאגידים העירוניים. בכל עת יהיה כל תאגיד עירוני רשאי לנקוט בהליך להקמת מאגר נפרד.

10 .לבירורים ניתן לפנות בדוא"ל בלבד.

11 .באחריות המציע לעקוב אחר הפרסומים באתר המועצה בנוגע להזמנה זו, ולא תהייה למציע כל טענה בקשר לכך.

בברכה
מיכאל בניון מנכ"ל
צ.ח.ר פארק תעשיות הגליל בע"מ

לחץ להורדת הקובץ >

מאגר היועצים לתכנון ופיתוח צ.ח.ר מורכב ממקצועות ייעוץ נרחבות במטרה לאפיין מעגל שלם של תכנון הפארק.

לחץ להורדת הקובץ >

נוהל התקשרויות – מאגר ספקים בצ.ח.ר

רצ"ב טופס הגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים של צ.ח.ר. לשם התקשרויות הפטורות ממכרז, ככל שתידרשנה, בהתאם לסעיף 3(8 )לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) תשי"ח- 1958 ובהתאם להוראות הנוהל כפי שנקבעו בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים 16/8 ו5/17.

*רשימת היועצים במאגר תשמש את צ.ח.ר. פארק תעשיות הגליל בע"מ.

  1. נא למלא את הטופס באופן מלא על כל פרטיו ולצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים.
  2. בקשות אשר הוגשו כנדרש, יועברו לבדיקת המחלקה הרלוונטית לקבלת חוות דעת על התאמתה להיכלל במאגר.
  3. חוות הדעת תתבסס על ניסיונו הקודם של המבקש בכלל ועם צ.ח.ר. בפרט, המלצות שיספק המבקש ובדיקות צ.ח.ר. לרבות ראיון, ככל שיידרש.
  4. חוות דעת המאשרת הכללת בקשה במאגר היועצים, הינה תנאי להעברתה לדיון בוועדת היועצים.
  5. הוועדה תודיע לכל מציע אם החליטה לכלול אותו או שלא לכלול אותו במאגר היועצים.

    לחץ להורדת הקובץ >